Haku Menu

Kestävää iloa ja oppia Soisalo-opistossa

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Laki vapaasta sivistystyöstä (1§, 29.12.2009/1765) edellyttää opistoilta kestävän kehityksen huomioimista seuraavasti:

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Soisalo-opiston hyvinvointia edistävät arvot sekä toiminta-ajatus, ”iloa ja oppia” luovat pohjan kestävän kehityksen työlle. Soisalo-opisto on myös tietoinen keskeisestä roolistaan kestävän kehityksen tiedon ja osaamisen edistämisessä.

Ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys näkyy osana Soisalo-opiston opetusta ja arjen toimintakulttuuria. Soisalo-opisto on sertifioitu kestävän kehityksen oppilaitokseksi 2014. Kestävän kehityksen tiimoilta Soisalo-opiston ansioiksi on nostettu erityisesti syrjäytymisen ehkäisy sekä toimintamallit kirjaimellisesti elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi.

Katso tästä Suomi 100 Alkusoittofanfaari, joka on kulttuurista kestävää kehitystä yhdessä tehden.

Tee oma kestävän kehityksen lupauksesi!

Soisalo-opiston keke-puu

Soisalo-opiston keke-puu

Soisalo-opisto on antanut Sitoumus2050-kampanjassa oman kestävän kehityksen sitoumuksensa ja samalla haastanut kaikkia Varkauden kaupungin yksiköitä tekemään osansa kestävän tulevaisuuden edistämiseksi itse valitsemallaan tavalla. Voit antaa myös oman kestävän kehityksen sitoumuksesi Sitoumus2050.fi-sivulla.

Voit myös käydä lisäämässä oman lupauksesi opistotalon Kestävän kehityksen puuhun. Mitkä ovat omat valintasi, joilla edistät hyvän elämän mahdollisuuksia myös tuleville sukupolville?