Haku Menu

Ladataan Tapahtumat

Luovuudesta hyvinvointia -koulutus

toukokuu 4. klo 10:30 - 16:00

Luovuudesta hyvinvointia oman luovuutesi voinnilla

 Si­nul­le, joka ha­lu­at ke­hit­tää it­se­ä­si ja vah­vis­taa hy­vin­voin­ti­a­si oman luo­vuu­te­si voi­mal­la ja joka on val­mis py­säh­ty­mään, an­ta­maan ai­kaa it­sel­leen ja val­mis ko­ke­maan maa­il­man mie­len­kiin­toi­se­na seik­kai­lu­na. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä eri­tyi­siä poh­ja­tie­to­ja tai tai­to­vaa­ti­muk­sia. Saat tul­la ihan oma­na it­se­nä­si.

Anni Marin auttaa löytämään luovuudesta hyvinvointia.

Koulutuksessa

  • He­rä­tel­lään omaa luo­vuut­ta ja itse­il­mai­sua tur­val­li­ses­sa ilma­pii­ris­sä.
  • Tut­ki­taan il­mai­sua kir­joit­ta­en, imp­ro­ten, liik­keen ja ku­val­li­sen il­mai­sun avul­la.
  • Teh­dään mie­li­ku­vi­tus- ja ais­ti­har­joi­tuk­sia.
  • Har­joi­tel­laan luo­vuu­den edel­lyt­tä­mää spon­taa­ni­suut­ta ja roh­keut­ta, en­nak­ko­luu­lot­to­muut­ta ja ute­li­ai­suut­ta, heit­täy­ty­mi­sen- ja iloit­se­mi­sen tai­toa.

Kouluttajana toimii Anni Ma­rin,  te­at­te­ri-il­mai­sun oh­jaa­ja (AMK). Anni on eri­kois­tu­nut draa­ma­pe­da­go­giik­kaan ja hä­nen työn­kuva pai­not­tuu so­vel­ta­van te­at­te­rin ja draa­ma­kas­va­tuk­sen oh­jaa­mi­seen eri­lai­sis­sa yh­tei­söis­sä. Anni on ol­lut Kuo­pi­on kau­pun­gin draa­ma­kas­vat­ta­ja­na vuo­des­ta 2015.

Koulutus pidetään la 4.5.2019 klo 10.30-16.00, Soisalo-opistolla, Taipaleentie 24, Var­kaus.

Koulutuksen hinta on 67 €.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen tästä 18.4.2019 mennessä.

Koulutuksen järjestänä toimii Snellman-kesäyliopisto.

Tiedot

Päivämäärä:
toukokuu 4.
Aika:
10:30 - 16:00