Haku Menu

Hankkeet

Kestävä elämäntapa osaksi Soisalo-opiston toimintaan ja opetukseen

Opetushallituksen rahoittamassa Kestävää iloa ja oppia (KEIJO) -hankkeessa on tavoitteena lisätä opiston koko henkilökunnan kestävän elämäntavan tietoisuutta, sekä ymmärrystä kestävästä kasvatuksesta ja sen sisällyttämisestä omaan työhön.

Valtakunnalliset opetussuunnitelmat nostavat kestävän elämäntavan osaksi opetuksen arvoperustaa ja ekososiaalisen sivistyksen keskeiseksi kasvatustavoitteeksi (Opetushallitus 2014; Opetushallitus 2015). Soisalo-opiston tulevassa strategiassa todetaan, että opisto on kestävän tulevaisuuden suunnannanäyttäjä, jonka toiminta pohjaa ekososiaaliseen sivistykseen. Sen pohjana on tietoisuus vapaista ja vastuista, jotka perustuvat riippuvuuksiin luonnosta ja toisista ihmisistä.

Tarkoitus on, että tulevaisuudessa pystytään muuttamaan käytänteitä myös laajemmassa mittakaavassa, kuten arvomaailmassa, oppikokonaisuuksien teemoissa ja opetussuunnitelmissa. Monet tämän päivän ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja muut ekologiset kriisit vaativat asenteiden muutosta ja myös resilienssin eli kestävyyden harjoittelua ihan kaikilta, ja siihen harrastus voi olla hyvä ja kannustava ympäristö. Opiston tarjonnasta löytyy paljon kursseja, joissa kestävää kasvatusta/ ekososiaalista sivistystoimintaa voi tapahtua teemojen, keskustelun, reflektion, opetustavan, opetussisällön ja osallistavuuden puitteissa.

Kestävää elämäntapaa edistävää koulutusta pilotoidaan kolmella eri kurssilla. Kokeiluista saadaan arviointitietoa ja jaettavia toimintamalleja. Näiden kaikkien toimenpiteiden myötä osallisuus lisääntyy ja opintojen saavutettavuus paranee. Hankkeen aikana parannetaan myös digitaitoja opettajien ja opiskelijoiden osalta.

Opistossa tiedostetaan, että muutokset tapahtuvat asteittain ja juurtuvat käytännöksi osin hankkeen aikana, mutta myös sen jälkeen. Suurin tavoite vaikuttavuudessa on yhteiskunnallinen muutos sekä paikallisesta että alueellisesta näkökulmasta. Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen peruspilareita ovat oman elämän hallinta ja kulttuurinen identiteetti, joiden kanssa ympäristöön liittyvät kysymykset kulkevat käsi kädessä.

Hanke alkanut 1.8.2020 ja päättyy 31.12.2021

Miia Impiö, suunnittelija Soisalo-opisto
puh. 040 713 8664
miia.impio@soisalo-opisto.fi