Haku Menu

Kestävää iloa ja oppia Soisalo-opistossa

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Laki vapaasta sivistystyöstä (1§, 29.12.2009/1765) edellyttää opistoilta kestävän kehityksen huomioimista seuraavasti:

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Soisalo-opiston hyvinvointia edistävät arvot sekä toiminta-ajatus, ”iloa ja oppia” luovat pohjan kestävän kehityksen työlle. Soisalo-opisto on myös tietoinen keskeisestä roolistaan kestävän kehityksen tiedon ja osaamisen edistämisessä.

Ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys näkyy osana Soisalo-opiston opetusta ja arjen toimintakulttuuria. Soisalo-opisto on sertifioitu kestävän kehityksen oppilaitokseksi 2014.

Tee oma kestävän kehityksen lupauksesi!

Soisalo-opisto on antanut Sitoumus2050-kampanjassa oman kestävän kehityksen sitoumuksensa ja samalla haastanut kaikkia Varkauden kaupungin yksiköitä tekemään osansa kestävän tulevaisuuden edistämiseksi itse valitsemallaan tavalla. Voit antaa myös oman kestävän kehityksen sitoumuksesi Sitoumus2050.fi-sivulla.