Haku Menu

Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos

Soisalo-opistossa kestävää kehitystä on huomioitu Soisalo-opiston toiminnan alusta alkaen. Vuonna 2012 Soisalo-opisto liittyi Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA-säätiön) Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteeristön suunnittelu -hankkeeseen, jonka myötä opistossa perustettiin kestävän kehityksen työryhmä. Keke-ryhmä ryhtyi suunnittelemaan Soisalo-opiston kestävän kehityksen ohjelmaa, johon kirjattiin opiston periaatteet, käytännöt ja toimenpiteet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisessa toiminnassa.

Soisalo-opisto sai vapaan sivistystyön kestävän kehityksen serfikaatin 7.5.2014. Auditoinnissa Soisalo-opiston vahvuuksiksi nousivat syrjäytymisen ehkäisy, sähköinen sisäinen viestintä ja toimintamallit elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi aina vauvasta vaariin.

Tämän myötä kestävän kehityksen työ on jatkunut toimintatapojen juurruttamisella osaksi opiston arkea sille asetetun keke-työryhmän viittoittamana ja johdon vahvalla tuella. Tavoitteena on, että opiston kaikki koulutusalat toimisivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti lähivuosina. Opisto on valmis toimimaan kestävän kehityksen pilottioppilaitoksena myös taiteen perusopetuksen osalta.

Soisalo-opisto uusi kestävän kehityksen sertifikaatin 27.5.2017. Vahvuutena auditoija näki seuraavat asiat: kestävän kehityksen tavoite on määritelty ja julkaistu kaupungin taloussuunnitelmassa, viestinnän  ja opiston arvioinnin  kehittäminen, käytössä olevat digitaaliset sovellukset (Yammer, Pedanet ja Adobe ConnectPro), sähköisen päiväkirja ja matkalaskun käytön, tiimitoiminnan käynnistäminen ja tiimityön vakiinnuttaminen myös muille koulutusaloille, opiskelijajäsenten edustus työryhmässä ja tuntiopettajien koulutusmäärärahan varaaminen talousarviossa.

Soisalo-opisto uusi kestävän kehityksen sertifikaatin 13.11.2020. Opiston vahvuuksia ovat organisaatiouudistus, arviointiuudistus ja elokuussa käynnistynyt opetushallituksen rahoittama Kestävää iloa ja oppia (KEIJO) –hanke. Vuonna 2017 toteutettu organisaatiouudistus on vahvistanut tiimiperusteista toimintaa.  Arvioinnin uudistamisessa on painotettu asiakasnäkemysten keräämistä. Käyttöön on otettu kuntalaisille kohdennetut asiakaskyselyt, joita on toteutettu vuodesta 2018 alkaen ja seuraava toteutetaan vuoden 2021 alussa. Säännöllisiä kurssiarviointeja on alettu toteuttamaan keväästä 2020 lähtien.

Kyselyiden lisäksi on opistossa ryhdytty toteuttamaan kumppanuuspöytiä, joissa opisto järjestää kuntalaisille asiakastapaamisia eri kunnissa. Näillä menetelmillä opisto kerää tietoa koulutustarpeista sekä mahdollisista uusista toimintamuodoista, joilla opisto voi paremmin palvella kuntalaisia. Lisäksi on toteutettu uusia kursseja sekä voitu varmistaa osallistujien riittävä määrä kurssien toteuttamiseksi, sanoo Marjut.

Päätoimisen henkilöstön hyvinvointikysely toteutetaan joka vuosi. Lisäksi tehdään vuosittaiset kehityskeskustelut esimiehen kanssa. Kehityskeskustelujen lisäksi on otettu käyttöön esimiehen ja tiimivastaavien kanssa vapaamuotoiset kahden keskiset keskustelut.

Opistossa on käynnistynyt opetushallituksen rahoittama Kestävää iloa ja oppia (KEIJO) –hanke, jonka tavoitteena on lisätä opiston henkilökunnan kestävän elämäntavan tietoisuutta, sekä ymmärrystä kestävästä kasvatuksesta ja sen sisällyttämisestä työhön. KEIJO-hankkeella kehitetään opiston kestävän kehityksen toiminnan suunnittelua kuin myös opiston toimintakulttuuria.

.