Haku Menu

Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos

Soisalo-opistossa kestävää kehitystä on huomioitu Soisalo-opiston toiminnan alusta alkaen. Vuonna 2012 Soisalo-opisto liittyi Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA-säätiön) Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteeristön suunnittelu -hankkeeseen, jonka myötä opistossa perustettiin kestävän kehityksen työryhmä. Keke-ryhmä ryhtyi suunnittelemaan Soisalo-opiston kestävän kehityksen ohjelmaa, johon kirjattiin opiston periaatteet, käytännöt ja toimenpiteet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisessa toiminnassa.

Soisalo-opisto sai vapaan sivistystyön kestävän kehityksen serfikaatin 7.5.2014. Auditoinnissa Soisalo-opiston vahvuuksiksi nousivat syrjäytymisen ehkäisy, sähköinen sisäinen viestintä ja toimintamallit elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi aina vauvasta vaariin.

Tämän myötä kestävän kehityksen työ on jatkunut toimintatapojen juurruttamisella osaksi opiston arkea sille asetetun keke-työryhmän viittoittamana ja johdon vahvalla tuella. Tavoitteena on, että opiston kaikki koulutusalat toimisivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti lähivuosina. Opisto on valmis toimimaan kestävän kehityksen pilottioppilaitoksena myös taiteen perusopetuksen osalta.

Soisalo-opisto uusi kestävän kehityksen sertifikaatin 27.5.2017. Vahvuutena auditoija näki seuraavat asiat: kestävän kehityksen tavoite on määritelty ja julkaistu kaupungin taloussuunnitelmassa, viestinnän  ja opiston arvioinnin  kehittäminen, käytössä olevat digitaaliset sovellukset (Yammer, Pedanet ja Adobe ConnectPro), sähköisen päiväkirja ja matkalaskun käytön, tiimitoiminnan käynnistäminen ja tiimityön vakiinnuttaminen myös muille koulutusaloille, opiskelijajäsenten edustus työryhmässä ja tuntiopettajien koulutusmäärärahan varaaminen talousarviossa.

Keke-työryhmä

Soisalo-opiston kestävän kehityksen edistämisestä vastaa keke-ryhmä, jonka jäseninä ovat keke-korrdinaattori, johto ja tiimivastaavat. Tarvittaessa pyydetään muun henkilöstön ja asiantuntijoiden apua.

Opiston Keke-ryhmä vastaa Keke-suunnitelman laatimisesta, aikataulutuksesta ja toteutuksen koordinoinnista.  Kehittämistyöstä raportoidaan myös mm. opiston johtoryhmässä ja Soisalo-opistoa hallinnoivassa sivistyslautakunnan seutujaostossa. Kestävän kehityksen työn suunnitteluun, koordinointiin, arviointiin ja tiedottamiseen käytetään tapaamisten ja kokousten lisäksi myös sähköpostia ja sosiaalisen median työkaluja.

Keke-suunnitelma

Kestävän kehityksen suunnitelma on opiston strateginen asiakirja ja sen vuosittaiset painopisteet ovat edustettuina opiston tasapainotetussa tuloskortissa. Kestävän kehityksen mukaista toimintaa parannetaan ja kehitetään jatkuvasti.

Opisto viestii kestävän kehityksen työn tuloksista mm. näyttelyjen, julkaisujen (Iloa ja Oppia) sekä sosiaalisen median kautta.